EO Family

Senior Housing and Care Models (Thailand) @Pacific City Club

ดร. สุวิทย์ ธนียวัน ได้รับเชิญจาก Pacific City Club ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ภายใต้หัวข้อ Senior Housing and Care Models  (Thailand) โดย พญ.นาฎ ฟองสมุทร กรรมการบริหารที่พักผู้สูงอายุสวางคนิเวศ สภากาชาดไทย ซึ่งโครงการสวางคนิเวศเป็นโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงต้องการให้สภากาชาดไทยจัดสร้างอาคารที่พักเพื่อตอบสนองการดำเนินชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุพร้อมทั้งเป็นมิตรกับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทได้มีโอกาสเข้าร่วมบรรยายถึงการตระหนักในการดูแลสุขภาพแม้ในขณะการนอนหลับซึ่งเป็นการพักผ่อนที่สำคัญของร่ายกาย อาทิเช่น โรคนอนกรนจากทางเดินหายใจติดขัดอาจมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับร่วมด้วย เป็นต้น

ย้อนกลับ