EO Family

Sleep & Executive Performance "OSA - Gender considerations” ณ โรงพยาบาลกรุงเทพ

บริษัทได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ResMed  จัดการประชุมเชิงวิชาการในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 12.00 – 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศูนย์สมองและระบบประสาทกรุงเทพ ชั้น 4 อาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู (อาคาร R) ภายใต้หัวข้อ Sleep & Executive Performance "OSA - Gender considerations” โดยมีคณะแพทย์และบุคคลากรเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษจาก  Dr. Carmel Harrington – Managing Director of Sleep for Health and an Honorary Research Fellow เพื่อแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ประสบการณ์อันเนื่องจากมีภาวะหยุดหายใจขณะหลับ (Sleep Apnea) แบบเจาะลึกในการพัฒนาทางการแพทย์ต่อไป

ย้อนกลับ