Register for Auto CPAP

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ทดลองใช้เครื่อง CPAP
(ทดลองใช้งานฟรี 3 วัน)

ฟอร์มลงทะเบียน
ที่อยู่ในการจัดส่งหรือนัดรับสินค้า
เราจะนำเครื่องเข้าไปส่งให้ท่านถึงบ้าน หรือห้างใกล้บ้านท่าน (เฉพาะผู้ขอทดลองในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้น)
เลือกรุ่น Auto CPAP ที่ต้องการทดลองใช้
ท่านรู้จัก EO LifeMed จากสื่อใด
เงื่อนไขการรับสิทธิ์ทดลองใช้เครื่อง

1) ในกรณีที่ต้องการให้ผู้เชี่ยวชาญบริการลูกค้าทดลองหรือยืมเครื่องนอกสถานที่ มีค่าใช้จ่าย 2,000 บาท
2) ผู้ขอใช้เครื่อง/ยืม ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริง ในกรณีที่เครื่องเกิดชำรุดเนื่องจากประมาทเลินเล่อ เช่น ทำน้ำหกใส่เครื่อง, หม้อน้ำกระฉอกไหลเข้าเครื่องขณะย้าย หรือทำเครื่องตกหล่น อันเป็นเหตุให้ชำรุด เสียหาย แตก หรือ ร้าว เป็นต้น
3) บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อการรับสิทธิ์ทดลองใช้เครื่อง Auto CPAP 1 ครั้ง ตามระยะเวลาที่ตกลงกับตัวแทนเท่านั้น
4) หากผู้ใช้เครื่อง/ยืม ไม่ได้เครื่องตามกำหนดเวลาที่ตกลงกัน ทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าเสียหายวันละ 1,000 บาท